Opzeggingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

De opzegtermijn bedraagt veertien (14) dagen, gerekend vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, niet zijnde een transporteur, het eerste artikel in bezit genomen heeft.

Om van uw opzeggingsrecht gebruik te maken dient u ons

G-Fittings GmbH
Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich
T +49 (0)2822 962 0
F +49 (0)2822 962 221
E sales@g-fittings.com

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail) op de hoogte te brengen van uw besluit de overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor gebruik maken van het online-opzeggingsformulier, maar verplicht is dat niet.

De opzegtermijn geldt al als in acht genomen wanneer u de kennisgeving van uw besluit om gebruik te maken van het opzeggingsrecht voor het verstrijken van de opzegtermijn verstuurt.

Gevolgen van de opzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, zijn wij gehouden om alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw eventuele keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terug te betalen, dat de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst bij ons binnenkomt. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij uw oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht worden. Wij kunnen terugbetaling weigeren, totdat we de waren teruggekregen hebben of u aangetoond heeft dat u de waren teruggezonden heeft, waarbij datgene van beide feiten van toepassing is dat zich als eerste voordoet

U dient de waren onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons van de opzegging van de overeenkomst op de hoogte brengt terug te sturen aan ons (G-Fittings GmbH, Marie-Curie-Straße 16-18, 46446 Emmerich) of ze ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de waren voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de waren.

U hoeft alleen dan een eventuele waardevermindering van de waren te vergoeden, als deze blijkt voort te komen uit een behandeling die niet nodig is om de hoedanigheid, de eigenschappen en de werking van de waren vast te stellen.

Uitsluiting resp. voortijdig verval van het opzeggingsrecht

Geen opzeggingsrecht bestaat volgens artikel 312g, lid 2, alinea 1, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bij overeenkomsten tot levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en die hun vorm in hoofdzaak ontlenen aan een specifieke keuze of wens van de koper of die onmiskenbaar op diens individuele behoeften toegesneden zijn.

Het opzeggingsrecht geldt niet voor kopers die bij afsluiting van de overeenkomst geen ingezetene van een lidstaat van de Europese Unie zijn en van wie de uitsluitende woonplaats en plaats van levering bij afsluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie gelegen zijn.

Algemene wenken

Stuurt u ons de goederen a.u.b. onbeschadigd, in de oorspronkelijke verpakking terug, voorzien van alle accessoires en verpakkingsbestanddelen, en hult u dit alles in een tweede verpakking die voldoende bescherming tegen transportschade biedt.

Laatst bekeken
  • Koop op rekening
  • Snelle verzending
  • Competent advies
  • Gratis verzending
  • voor DE, AT, NL & BE